Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Klachtenregeling Onderwijsgroep EduMare 
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil echter van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website van Onderwijsgroep EduMare waar onze school onderdeel van is. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen.  

Bij een vermoeden van seksueel misbruik is het bevoegd gezag wettelijk verplicht tot overleg met de vertrouwensinspecteur en heeft een aangifteplicht in het geval genoemd overleg leidt tot een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. 

De klachtenregeling is onderdeel van het veiligheidsplan van de scholen van Onderwijsgroep EduMare en is te vinden op de website van de stichting.   

Interne contactpersoon op school 
Op Het Overbos willen wij dat alle leerlingen, ouders en medewerkers zich veilig voelen en gehoord voelen. Soms kan het zijn dat er zaken spelen waarmee je worstelt zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie/geweld of discriminatie. Blijf daar niet mee zitten.

Als medewerker, ouder of leerling van Het Overbos, kun je je verhaal kwijt bij een interne contactpersoon. Met de interne contactpersoon spreek je af hoe met de door jou verstrekte informatie wordt omgegaan. Uitgangspunt is dat alle informatie vertrouwelijk blijft.

Wat kan de interne contactpersoon doen? Allereerst kun je bij haar je verhaal kwijt. Verder kan zij je, als je dat wilt, adviseren over:
  • Hoe je met de pleger in gesprek kunt gaan;
  • Hoe ze tussen jou en de pleger kan bemiddelen;
  • Wat de externe contactpersoon voor je kan betekenen.
De interne contactpersoon kan doorverwijzen naar de externe contactpersoon, uiteraard alleen met instemming van de leerling (of diens ouders).

In de ernstige gevallen kan zij je helpen tegen iemand een formele klacht in te dienen. Als je last hebt van ongewenst gedrag, onveilig gevoel, pestgedrag, situaties die je onzeker maken, staat zij achter jou.

Anders gezegd: zij neemt voor waar aan wat je haar vertelt en zal je op grond daarvan adviseren. Als je bij haar langkomt, houd jij de regie, zij is slechts adviseur en jij bepaalt dus uiteindelijk wat je wilt dat er gebeurt. En belangrijk is om te weten, dat zij geheimhoudingsverplichting heeft en dat zij zonder jouw toestemming geen actie zal ondernemen.

Contactgegevens interne contactpersonen:  
Stanneke Matthijsse      stanneke.matthijsse@edumarevpr.nl
Cynthia Booij                 cynthia.booij@edumarevpr.nl

Externe vertrouwenspersoon 
Het bevoegd gezag heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt bij klachten. De contactpersonen en het bevoegd gezag kunnen verwijzen naar deze vertrouwenspersoon of u kunt zelf contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus genomen wordt. De taak van de externe vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure. Bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of door bijstand te verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.  

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:  
Marjon ten Heggeler is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare.
Zij is bereikbaar op T: 010-4071599 of E: evp@cedgroep.nl.

Landelijke Klachtencommissie 
De Stichting Onderwijsgeschillen beslaat het gehele onderwijsveld, ongeacht de signatuur of de sector waartoe de school behoort. Het werkterrein van de nieuwe organisatie strekt zich uit van het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Meer informatie staat op www.onderwijsgeschillen.nl. 

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Alleen in geval van seksueel misbruik via T: 0900 – 111 3111 

Bevoegd gezag
Stichting Onderwijsgroep EduMare 
Gemeenlandsedijk Noord 26a 
3216 AG Abbenbroek 
T: 0181 391044