Visie en kernwaarden

'Samen verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling in een veilige omgeving'

Het Overbos is een openbare basisschool, ons onderwijs gaat niet uit van één godsdienst of levensovertuiging. We zorgen dat ieder kind de kans krijgt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in een veilige omgeving. Er wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling om zo een goede cognitieve ontwikkeling te kunnen verwezenlijken. We bieden een gegarandeerd curriculum met effectieve basisinstructie volgens het expliciete directe instructiemodel, binnen een eenduidig, gestructureerd klassenmanagement. Leerkrachten gebruiken hierbij verschillende strategieën om de korte- en lange termijndoelen te halen en sturen bij waar nodig.  De relatie met leerlingen en ouders vinden wij belangrijk. Ouders worden gezien als partners en worden actief betrokken bij de pedagogische en didactische ontwikkeling van hun kind.  

Naast het geven van de kernvakken (taal, rekenen, lezen) worden de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) geïntegreerd gegeven binnen een thema. Kinderen leren en onthouden lesstof beter als deze in een betekenisvolle context aangeboden wordt. Ook is er ruimte in het curriculum gemaakt voor Engels in alle groepen en wordt er aandacht besteed aan de expressieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek).  

Aan onze visie ligt een aantal kernwaarden ten grondslag:
 
Verantwoordelijk
Wij vinden het belangrijk om leerlingen te leren om gaan met verantwoordelijkheid en ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen daden, maar ook voor hun gemaakte werk of binnen een groep.
 
Doelgericht
Voor ons betekent dit: een doel voor ogen hebben wat je wilt bereiken en dit najagen. Hierbij kan het gaan om een leerdoel, maar ook een doel op persoonlijk gebied zoals leren omgaan met tegenslag bijvoorbeeld. Wij zullen er alles aan doen om leerlingen te helpen het doel te behalen. Er wordt in elke groep gewerkt met groepsdoelen om ook te werken aan doelgerichtheid als groep.
 
Sociaal
Voor ons betekent dit: jezelf laten zien, nieuwsgierig zijn naar de ander. Jezelf zijn én de ander aanmoedigen dat ook te doen.

Waar staan we voor?
In het leren richten we ons op drie doeleinden: 
  • Cognitieve ontwikkeling: Het verwerven van kennis en vaardigheden die zorgen dat de leerlingen in staat zijn om op een bepaalde manier te handelen.
  • Burgerschapsvorming: Op het Overbos vinden wij het belangrijk dat kinderen leren dat ze zelf actief verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen. Dat ze kennis hebben van tradities en gebruiken en dat ze deel uitmaken van de maatschappij.
  • Persoonsvorming: Op het Overbos krijgen leerlingen de kans om zich te ontwikkelen tot individuen met eigen inzichten, normen en waarden. Ze leren om zelf beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen.