Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies­- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt standpunt in en geeft advies. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.

Oudergeleding:
Cynthia Lap (voorzitter)
Petra Hagendoorn
Werner van Kerckhoven

Personeelsgeleding:
Marcel Smith (secretaris)
Annemarieke Dijkman
Sabine Bos

Wat is het doel van een Medezeggenschapsraad (MR)?
De Wet op de Medezeggenschap op Scholen(WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam al zegt een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouder en personeel, worden vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen alleen in het Voortgezet Onderwijs zitting hebben in de MR. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur-schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigd. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na.De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte kunnen zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent overigens niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
  • Het schoolreglementBeleid ten aanzien van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid
De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
  • Beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag
  • De taakverdeling binnen de schoolleiding
  • Het vakantierooster
  • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.
Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:
  • De samenstelling van de formatie, 
  • Taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. 
Contact met de ouders
De vergaderingen van de MR zijn deels openbaar. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad. Als er een GMR is vertegenwoordigd een van de MR leden vaak de MR in de GMR.  

De medezeggenschapsraad onderhoudt graag contacten met de ouders van de kinderen op school. Uw op- en aanmerkingen en ideeën zijn van harte welkom. Uw inbreng is mede bepalend in het beleid van onze school. Heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag dat een specifiek onderwerp verder wordt bekeken of onderzocht, bespreek dit dan met een van de leden. De data van de MR-vergaderingen staan in de kalender van school en kondigen we aan in onze  nieuwsbrieven. Op de boekenplank in Ouderportaal vindt u de agenda's en het jaarverslag. Ook als u hierop wilt reageren, kunt u altijd bij een van de leden van de MR terecht of een mail sturen naar  mr.overbos@edumarevpr.nl