Onze visie 

Obs Het Overbos is een openbare basisschool. Dit betekent dat in principe alle leerlingen welkom zijn ongeacht achtergrond of milieu. We zorgen dat elk kind de kans krijgt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in een veilige omgeving. Er wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling om zo een goede cognitieve ontwikkeling te kunnen verwezenlijken. We bieden een gegarandeerd curriculum met effectieve basisinstructie volgens het EDI (effectieve directe instructie) model, binnen een eenduidig, gestructureerd klassenmanagement. Leerkrachten gebruiken hierbij verschillende strategieën om de korte- en lange termijndoelen te halen en sturen bij waar nodig.   

Naast het geven van de kernvakken (taal, rekenen, lezen) worden de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) gegeven in thema's met de methode TopOndernemers. Kinderen leren en onthouden lesstof beter als deze in een betekenisvolle context aangeboden wordt. Ook is er ruimte in het curriculum gemaakt voor Engels vanaf groep 1 en wordt er aandacht besteed aan de expressieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek).  

De relatie met leerlingen en ouders vinden wij belangrijk. Ouders worden gezien als partners en worden actief betrokken bij de pedagogische en didactische ontwikkeling van hun kind.  

  

In het leren richten we ons op drie doeleinden:  

 • Cognitieve ontwikkeling: Het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen, die zorgen dat de leerlingen in staat zijn om op een bepaalde manier te handelen en ze in staat stelt om iets te doen, waarbij kennis voorafgaat aan vaardigheden en toepassing.  

 • Burgerschapsvorming: Op het Overbos vinden wij het belangrijk dat kinderen leren dat ze zelf actief verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen, kennis hebben en deel uitmaken van de maatschappij en de tradities en gebruiken die hierbij horen, zoals Sinterklaas, hoe werkt onze democratie, hoe ga je om met het milieu etc.   

 • Persoonsvorming: Op het Overbos krijgen leerlingen de kans om zich te ontwikkelen tot individuen met eigen inzichten, normen en waarden. Ze leren om zelf beslissingen te nemen en mee te denken over hun eigen leerproces, onder begeleiding van de leerkracht.  

Dit doen wij door:  

 • Een lerende organisatie te zijn, waarbij leerling en leerkracht centraal staan  
 • Hoge verwachtingen te hebben van alle leerlingen  
 • Een open, veilig en positief leerklimaat te creëren, waar zowel met elkaar als van elkaar geleerd wordt   
 • Het onderwijs af te stemmen op de verschillende jaargroepen binnen het Overbos en het werken met doorgaande lijnen  
 • Onze leerlingen stapsgewijs te helpen om de lesstof zich actief eigen te maken  
 • Leerlingen te begeleiden en te sturen in hun ontwikkelingsproces, zodat zij op termijn hun eigen leerproces kunnen vormgeven  
 • Ouders actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind  
 • Veel tijd te besteden aan het oefenen en herhalen van opgedane kennis en een balans tussen herhaling en nieuwe kennis te realiseren  
 • Leerlingen te volgen in hun ontwikkeling op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied door middel van observaties, doelen stellen en gebruik te maken van data (zoals toetsen, enquêtes etc.)  
 • Het geven van feedback, te luisteren en samen te zoeken naar oplossingen, zodat leerlingen succeservaringen opdoen. 

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk