De ontwikkelingen op het Overbos

Het Overbos is continue met ontwikkelingen bezig. Op dit moment is er begonnen met het creëren van een groen schoolplein, wordt er gekeken naar een leerlijn voor programmeren en robotica en is het vijf gelijke dagen model met continurooster ingevoerd.
Het team van het Overbos gaat werken met Stichting leerKRACHT.
We doen mee met de First Lego League.

Stichting leerKRACHT

    elke dag samen een beetje beter’
Met leerKRACHT verbeter je samen het onderwijs.
Vier leerKRACHT-instrumenten, die elkaar onderling versterken, vormen de basis van de aanpak:
De bordsessie: Effectieve, korte werksessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken.
Gezamenlijk lesontwerp: Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs.
Lesbezoek en feedback: Leraren observeren bij elkaar of het bij het gezamenlijk lesontwerp beoogde effect op de leerling wordt behaald en bespreken dit samen na.
De stem van de leerling: Inspiratiebron voor de verbetering. Leerlingen geven leraren feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen.


Naar een "groen'' schoolplein

De start van het nieuwe groener schoolplein is gemaakt op 4 juli. Op 4 juli heeft de stadstuinman samen met groep 8 een klein stukje van het schoolplein omgetoverd tot groen schoolplein.
Na de zomervakantie zal fase 1 starten. Hierbij wordt een stuk van het voorplein groen en wordt er een voetbalveldje gemaakt met een natuurlijke afzetting.


In middels is fase 1 afgerond.  En is begonnen met de actie "Maak meer van je munt".  Alle leerlingen hebben 2,- euro meegekregen en mogen hier meer van maken. Er zijn al verschillende mooie initiatieven ontstaan van cakejes en koekjes verkopen tot een pop-up restaurant. Ook hebben een aantal leerlingen tijdens de lampioenen optocht wat lekkers verkocht en hebben we kunnen genieten van heerlijke appelmoes.
De leerlingen hebben goed hun best gedaan. Er is een cheque overhandig aan de Stadstuinman en fase 2 zal gestart worden na de kerstvakantie.


Invoering van het vijf gelijke dagen model met continurooster

Vijf gelijke dagen 
Wij  zijn  gestart met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de schooltijden op alle dagen van 8:30 uur tot 14:00 uur zijn.
De deuren van de school gaan om 8:20 uur open en u kunt uw kind(eren) in de groep brengen.
Om 14:00 uur komen de leerlingen onder begeleiding naar buiten.
Het lunchen zal in het klaslokaal plaatsvinden tussen 12:00 uur en 12:30 uur onder begeleiding van de eigen juf of meester. De kinderen nemen iedere dag zelf hun lunch mee die zij kunnen koelen in de koelkasten in het voormalig overblijflokaal.
Na het lunchen gaan de leerlingen naar buiten onder begeleiding van een andere groepsleerkracht, zodat de juf of meester ook even in de gelegenheid is om in alle rust zijn of haar lunch te nuttigen.


Evaluatie vijfgelijke dagenmodel tot nu toe
Onder de ouders is een enquête gehouden om de bevindingen van ouders en kinderen te onderzoeken. We hebben 75% van de uitgezette enquêtes terug gekregen. De volgende punten kwamen hierin naar voren:


Positieve punten:
  • Het overgrote deel van de ouders geeft aan dat ze het continurooster als prettig ervaren. Ze ondervinden rust en structuur voor de kinderen tijdens het eten . Ze geven aan dat de ongelijkheid van overblijven of thuis weg is en dat kinderen dit als fijn ervaren.
  • Ook het nog maar 2 keer op een dag heen en weer rijden wordt als prettig ervaren.
  • Door de kinderen wordt het vijfgelijke dagen model volgens de ouders ook positief ervaren. Ze hoeven nog maar 1 keer naar school en ervaren rust en minder lange dagen.
  • De vermoeidheid van de kinderen wordt hetzelfde of minder ervaren
Kritische punten
  • Ouders geven aan dat voor sommige kinderen de tijd om te eten als te kort ervaren of dat er tijdens dit eten te veel afleiding is door kletsen, muziek of een filmpje
  • Een aantal ouders (9) geeft aan de woensdagmiddag te missen.
  • Verder lopen ouders tegen praktische dingen op zoals het nog niet gangbaar zijn van het vijfgelijke dagen model met continurooster in de maatschappij.  Sportclubs etc. zijn nog niet ingesteld op deze tijden
De ervaring van de leerkrachten tot nu toe:
De leerkrachten ervaren het vijfgelijke dagen model met continurooster als erg prettig. Zij ervaren meer tijd na schooltijd om lessen voor te bereiden, oudergesprekken te voeren en collegiale consultaties in te plannen.
Een ander groot voordeel dat zij ervaren is het na de lunch gelijk weer verder gaan met de les. De leerlingen zijn gelijk weer gefocust en kunnen om half 1 weer geconcentreerd verder, zonder dat er opnieuw opgestart moet worden.Ontwikkeling van een doorgaande leerlijn Robotica en Programmeren

Programmeren vanaf groep 5 is een succes.
Een aantal leerlingen heeft kennis gemaakt met Lego mindstorms. In samenwerking met het Helinium worden een aantal leerlingen begeleid bij het maken en programmeren van hun robot. Zij nemen het op tegen andere scholen in de omgeving.
In de onderbouw (voor de jongere kinderen) wordt nu gekeken welke mogelijkheden er zijn om robotica en programmeren ook hier te introduceren.
Als school willen wij het komend jaar een doorgaande lijn gaan ontwikkelen op deze gebieden, om leerlingen de school te laten verlaten met een basiskennis programmeren en robotica.
 

First Lego League

Dit schooljaar hebben wij ons als school ingeschreven bij de First Lego League. Een groepje leerlingen van het Overbos zal de school vertegenwoordigen op zaterdag 25 november bij RDM Innovation Dock, Rotterdam.  Zij zullen onder leiding van Tara Feenstra en Marcel Warmenhoven werken aan het programmeren van de robot, een onderzoek uitvoeren in het thema "Hydro Dynamics" en nog een aantal onderdelen. Op deze dag  moeten de leerlingen een presentatie geven over het onderzoek dat ze uitgevoerd hebben, een presentatie geven over het team en de samenwerking en laten zien dat ze goed kunnen programmeren.
Voor meer informatie kunt u kijken op
http://firstlegoleague.nl
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van deze leerlingen.      


De lego wedstrijd op het Helinium van 30 oktober.
Lego wedstrijd op het Helinium

Op 25 november was het dan zover. Onze leerlingen hebben op de DRM campus de missies uitgevoerd. Hierbij hebben ze 85 punten behaald, een hele prestatie.
Ook hebben hun onderzoek gepresenteerd, een samenwerkingsopdracht uitgevoerd en gesproken over de robot die zij gebouwd hebben en het programmeren hiervan.
Al met al een hele leuke drukke dag.

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal